DNV

Financijsko poslovanje – Glavna knjiga i salda - konti

Financijsko poslovanje jedan je od osnovnih modula programskog paketa Point2000. Modul obuhvaća onaj segment poslovnog informiranja u poduzeću, koji se u knjigovodstvenoj terminologiji najčešće naziva glavna knjiga, ali pored glavne knjige uključuje i niz analitičkih knjigovodstvenih evidencija kao što su:
- salda - konti kupaca
- salda - konti dobavljača
- analitičko knjigovodstvo radnika
- analitičko knjigovodstvo radnih naloga, mjesta troška, itd.

Point2000 - Financijsko poslovanje je jedan od najvažnijih izvora informacija o poslovanju poduzeća. Ovakav položaj daje ovom modulu izuzetan značaj i zahtijeva posebnu pažnju prilikom pripreme podataka za praćenja poslovnih događaja. Kada korisnik savlada osnove rukovanja opremom i programima i kada usvoji logiku računala, tada će mu Point2000 - Financijsko poslovanje postati pravi partner u radu i to kako računovodstveno financijskim službama, tako i kreatorima poslovne politike u poduzeću. Point2000 - Financijsko poslovanje omogućuje točno vođenje podataka u stvarnom vremenu, te detaljan pregled potrebnih financijskih informacija o poslovanju tvrtke.

Većina podataka automatski se knjiži u modul Financijsko poslovanje iz ostalih dijelova sustava Point2000, bez bilo kakvih naknadnih obrada, čime je realizirana potpuna integralnost sustava. Knjigovodstveni konto je osnovni i jedini obavezni nivo praćenja, te se svi događaji obavezno evidentiraju na tom nivou. Analitičke šifre predstavljaju dodatne nivoe praćenja koje korisnik sam definira. Kao analitičke šifre moguće je koristiti slijedeće šifrarnike:
- poslovne partnere,
- radnike,
- radne naloge,
- mjesta troška,
- objekte troška,
- skladišta,
- organizacijske jedinice,
- regije,
- ugovore,
- projekte

Uz evidenciju na ovom nivou također je moguće uključiti i praćenje po broju računa što je veoma važno na kontima gdje se knjiže podaci za salda - konti kupaca ili dobavljača, ali i na kontima gdje se knjiže podaci po radnicima (npr. Putni nalozi), Point 2000 - Financijsko poslovanje sadrži sve zakonom propisane izvještaje, ali i mnoštvo zakonski neobaveznih analitičkih ili sintetičkih izvještaja koja pružaju sve potrebne informacije bitne za donošenje poslovnih odluka.

Svi podaci mogu se istovremeno knjižiti u domicilnoj i bilo kojoj stranoj valuti, što omogućava automatski izračun i knjiženje tečajnih razlika, te ispise izvještaja u devizama. Većinu važnijih izvještaja moguće je dobiti u referentnoj valuti koja se izračunava iz domicilne valute po tečaju na datum izvorne transakcije. Program automatski vodi računa o knjiženim ulaznim R2 računima, koji se po uplati automatski prebacuju u Knjigu ulaznih računa, u period prema datumu uplate računa.

Point2000 - Financijsko poslovanje omogućuje i dobivanje zbirnih ili konsolidiranih izvještaja na nivou više poduzeća koja posluju kao jedna organizirana cjelina, što se često koristi kod analiza pojedinih poslovnih partnera na nivou cijele grupacije, analize dugovanja i potraživanja na nivou grupacije, zbirne bilance i slično. Sve potrebne informacije moguće je dobiti po profitnim i troškovnim mjestima. Uz upotrebu modula Menadžersko izvješćivanje, moguće je izvještaje definirati prema vlastitim potrebama, a uz pomoć sustava Point - BI (Business Intelligence) moguće je vršiti kompletne analize svih podataka prema vlastitim potrebama. Posebnim programskim rješenjem, omogućen je naknadni raspored troškova (i/ili prihoda) po unaprijed definiranim ključevima.

U programski sustav Point2000, moguće je preuzimati podatke iz bilo kojeg drugog programskog sustava koji može dati potrebne podatke u bilo kojem nama čitljivom obliku. Svi podaci čuvaju se na nivou dokumenta i stavke za proizvoljan vremenski period kao arhiva. Unos i obrada podataka obavlja se istovremeno za bilo koji period, ali korisnik može, ako to želi, ograničiti unos na proizvoljno odabran vremenski period.

Kod prijelaza godine dovoljno je otvoriti novu godinu, čime je omogućen paralelan unos transakcija novih prometa u novu godinu, te završavanje stare godine do automatskog prijenosa početnih stanja, nakon kojeg više nisu moguće promjene u staroj godini.

Program u standardnom obliku sadrži veliki broj različitih pregleda i izvještaja. U slučaju da korisnik želi neki izvještaj ili pregledi koji ne postoji u standardnom paketu, moguće ga je dodatno naručiti i u prihvatljivo kratkom roku realizirati.

 

Point2000

KorisniciLive tracking and statistics