DNV

Novosti u Point 2000 ver 9.00

 

AH Obračun drugog dohotka

Formiranja virmana drugog dohotka s IBAN-om

Verzija omogućuje formiranje virmana drugog dohotka uz korištenje IBAN-a umjesto dosadašnjih žiro računa. To uključuje ručnu promjenu tipa virmana iz HUB-1 u HUB-3, te pokretanje programa za konverziju računa AHIBAN01.

IDD-1 obrazac

Program drugog dohotka omogućuje od sada i formiranje IDD-1 obrasca. Na razini vrste dohotka određuje se da li podaci za određenu vrstu dohotka pune IDD obrazac ili IDD-1 obrazac.

 

BL Blagajničko poslovanje

Arhiva, ispis blagajnički izvještaj

Omogućen ispis 'Blagajnički izvještaj' iz arhive.

 

FA Fakturiranje

Fiskalizacija faktura (RS BiH), knjižna obavijest

Faktura/knjižna obavijest - dodana provjera kojom se onemogućuje knjiženje knjižne obavijesti (koja se fiskalizira), ako se ne može pronaći fiskalni broj originalne fakture.

 

FK Financijsko poslovanje

FK godišnja obrada, opcija za saldiranje otvorenih računa

U šifraniku poduzeća, polje 'Godišnja obrada, ne salidiraj otvorene račune' omogućuje postavljanje opcije kojom se upravlja da li se prilikom godišnje obrade FK otvoreni računi saldiraju, ili se ne saldiraju tako da se za otvoreni račun u početno stanje prenose iznosi sa obe strane konta.

U kontnom planu je dodana oznaka za konta bilance stanja: Aktiva/Pasiva, a za konta računa dobiti ostaje prazno (kao prije). Te oznake se koriste kod ispisa financijske kartice bilančnog konta kod iskazivanja salda (Aktivan /Pasivan).

FK temeljnice, upozorenje u postojećem računu

Kod unosa stavki u FK temeljnice upozorenje o već upisanom računu se može omogućiti/zabraniti, a postavlja se uz vrstu dokumenta modula Financijsko, Tok novca.

 

GS Glavni Šifrarnici

Nove mogućnosti zadavanja lozinki operatera

Mogućnost definiranja politika lozinki za pristup su unaprijeđene, sustav sada omogućava:

-definiranje minimalne dužine zaporki

-ograničavanje ponavljanje iste zaporke

-zahtijevanje promjene zaporke nakon određenog broja dana

-zahtjev obavezne promjene inicijalne zaporke (trajanje 0 dana)

-zahtjev da lozinka sadrži velika i mala slova, brojeve, kao i specijalne znakove

Lista rola i operatera

Novi ispis. Popis operatera kojima je dodjeljena određena rola. Moguće je ispisati i role koje nisu dodijeljene niti jednom

operateru.

Lista stavki izbornika za rolu

Omogućen ispis stavki izbornika po modulima unutar Point2000 za pojedinu rolu.

Lista operatera

Ispis operatera prema zadanim parametrima.

Ispis kojim modulima ima pristup pojedina rola.

Lista prava po privilegijama za rolu

Ispis prava po privilegijama unutar modula za određenu rolu.

Rola, dodjela privilegija za stavke glavnog izbornika

Program prikazuje glavni izbornik za neku rolu. Stavke izbornika za module kojima rola nema pristup se ne prikazuju.

Ako rola ima pristup mekoj stavci menija ona je prikazana zelenom bojom, a ako nema crvenom bojom.

Radnje unutar programa:

1. Dozvoli/zabrani pristup stavci - dvostruki klik mišom ili tipka 'Enter'

2. Gumb 'Otvori sve' - prikazuje sve pod-stavke neke stavke.

3. Gumb 'Info' - prikazuje podatke o programu koji se pokreće trenutnom stavkom izbornika.

4. Gumb 'Čitaj meni' - ponovo učitava izbornik za rolu, uvažavajući postavku u polju 'Filter stavki', tako da se čitaju sve

stavke, samo dozvoljene stavke, ili samo zabranjene stavke.

Nakon dodjele ili zabrane pristupa stavkama menija, pokretanjem aplikacije Point2000, glavni izbornik aplikacije se prikazuje

u skladu sa privilegijama dodjeljenim ovim programom.

 

KE Kadrovska evidencija

Novi tipovi dokumenata - privremeni raspored

Uvedeni su dokumenti za privremeni raspored u Elementima obračuna.

Aneks - privremeni raspored (tip 5) i Prestanak privremenog rasporeda (tip 6).

Njihovim upisom automatski postaju neaktivni svi prethodni privremeni rasporedi.

Evidencija kratkotrajnog privremenog rasporeda radnika

Uvedena je nova evidencija kratkotrajnog privremenog rasporeda koji ne utječe na elemente obračuna radnika, nego se

vidi u posebnoj tablici.

Grupni unos usavršavanja radnika

Omogućen je grupni unos usavršavanja (prije tečajevi) za više polaznika. Nakon što se unesu detalji u vezi usavršavanja

(datum, trajanje, organizator i slično), potrebno je samo nabrojati polaznike usavršavanja, što bitno skraćuje vrijeme unosa

podataka.

Nova analitika Lokacija

Uvedeno je povijesno praćenje atributa 'Lokacija' kod radnika i kreirana kartica promjena.

Nova analitika radnog vremena

Kako se radno vrijeme zaposlenih sve više razlikuje (puno radno vrijeme, skraćeno radno vrijeme, nepuno i slično), bilo je

potrebno uvesti povijesno praćenje i tog atributa kod zaposlenih. Budući da promjena radnog vremena znači i drugačiji

izračun staža, da bi se izbjegao dvostruki unos proširena je tablica Vrste staža sa vrstom radnog vremena. Na taj se način

upisom stavke na karticu staža radnika automatski formira zapis i ažurira vrsta radnog vremena radnika.

Omogućuje unos dodatnog atributa za klasificiranje datoteka povezanih s radnikom.

Dokumenti arhive - Pohrana datoteka vezanih za radnika

Program omogućuje da se različiti formati datoteka koji se odnose na određenog radnika ( *.jpg, *.txt, *.doc, *.xls i slično)

pohranjuju na jedinstveno mjesto (folder) i nakon toga mogu po potrebi pozvati, pregledavati i modificirati.

Navedene dokumente može se pohranjivati u okviru unosa Podataka zaposlenika ili kod unosa školovanja i usvršavanja

kada se kreira relacija školovanje - dokument i time omogućuje dodatno razvrstavanje arhivskih dokumenata.

Uveden novi pojam Usavršavanje koji mijenja Tečajeve

U obrazovanju radnika do verzije 8.80 postojao je pojam školovanja i tečajeva. Kako osim tečajeva postoje i mnogi drugi

oblici obrazovanja (konferencije, simpoziji, okrugli stolovi i slično) termin više nije bio adekvatan i mijenja se sa pojmom

'Usavršavanje' koji uključuje i tečajeve. Zbog toga se kod prijave usavršavanja definira i vrsta (oblik) usavršavanja koja se

odnosi na jedan od prije spomenutih oblika usavršavanja (tečajevi, konferencije, simpoziji, okrugli stolovi i slično).

Kod ispisa podataka o usavršavanju moguće je podatke grupirati i filtrirati za određenu vrstu usavršavanja.

Tablica vrsta usavršavanja

Transformacijom Tečajeva u Usavršavanja pojavila se potreba za dodatnim opisom Vrste usavršavanja, što je omogućeno

novim programom za unos Vrsta usavršavanja.

 

KP Komercijalno poslovanje

KP PONUDA KUPCU, rezervacija zalihe

Dokument KP (tip22 ponuda kupcu) sada ima opciju rezerviranja zalihe, što znaci da unos stavke dokumenta "smanjuje"

MK zalihu, ako stavka predstavlja robu i ako na skladištu ima zalihe (MK100 zaliha).

Ako u trenutku unosa stavke nema zalihe na skladištu, uz stavku ostaje podatak o "Traženoj količini" a količina stavke je 0.

Da bi dokument rezervirao zalihu potrebno je uz vrstu dokumenta upisati slijedeće postavke:

- 'Rezervacija zalihe MK' označiti

- 'Konto kupac dospjeli dug', predstavlja konto kupca na kojem se gleda dospjeli dug, ako nije naveden dospjeli dug se

gleda na svim kontima kupca kako je navedeno uz poduzeće.

- Otpremnica VP, Otpremnica GOT, navesti vrstu otpremnice kojom se otprema ponuda (u slučaju bezgotovinske i

gotovinske otpreme).

Ovim postavkama dokument je postavljen da rezervira zalihu.

Kod unosa dokumenta uz kupca i primatelja obavezno je navesti skladište za kojeg se uzima zaliha.

Skladište je moguće navesti za svakog kupca/primatelja u šifrarniku poslovnih partnera.

Unos stavki

Svaka stavka ima dvije količine:

- Traženu količinu, nju u pravilu unosi operater prema zahtjevu kupca

- Raspoloživu količinu, koja predstavlja količinu stavke za otpremu, i koja može biti jednaka, ili manja od tražene količine,

ili jednaka nuli ako na skladištu u trenutku unosa nema zalihe.

Autorizacija otpreme

Nakon unosa stavki, slijedeći korak u životu ponude kupcu je njena otprema. Ako je odabrana bezgotovinska otprema

provjerava se dug i dospjeli dug kupca.

Ako postoji dospjeli dug otprema nije moguca bez autorizacije, isto tako je i ako je dug kupca premašio dozvoljeni kredit.

U slučaju gotovinske otpreme autorizacija nije potrebna.

Autorizaciju vrši ovlaštena osoba koja se odreduje dodjelom privilegije iz modula KP ( to su privilegije KPP-KTRL Kontrola

dokumenata prodaje i KPP-ODOB Odobrenje dokumenata prodaje).

Nakon autorizacije dokumenta moguće ga je otpremiti.

Nakon otpreme (kreiranjem otpremnice) ponuda se označava kao isporučena i zaključena.

 

LI Likvidatura

Ispis virmana HUB 3A - grafički laserski

U likvidaturi kod ispisa virmana, može se izabrati tip virmana HUB 3A za grafički ispis na pojedinačnim listovima.

 

MK Robno - materijalno poslovanje

Ispis dokumenta MK tip 28

Na ispisima dokumenta MK tip 28, dodan ispis oznake valute uz ukupni iznos.

Oznaka valute se uzima kako je definirana uz grupu poduzeća (program GS001_01).

Ispisi: MK10028A, MK10028B, MK10028C, MK10028D.

Arhiva kartica artikla

U arhivi kartice artikla dodana je kolona "serijski broj".

 

MO Mobilno poslovanje

Nova verzija Mobilne prodaje

Aplikacija testirana na Androidu 4.1 (Jelly Bean).

U svim filterima partnera, artikala, narudžbi preuzimaju se filteri iz Point2000 (skladišita iz pp, oj iz radnika, asortimana iz

pp, rute i terena iz operatera...)

Unaprijeđeni pregledi.

Dodana mogućnost autorizacija narudžbi na terenu.

Pojednostavljen rad.

 

OS Osnovna sredstva

Lokacije OS/SI - dodano polje 'neaktivan'

Dodana je oznaka 'neaktivan' za lokacije Osnovnih sredstava i Sitnog inventara.

Na kartici sredstva dodana stopa obračuna

U tablici OS210 dodana polja stopa 1 i 2 u kojima se od verzije 8.70 pamte stope koje su vrijedile u trenutku obračuna amortizacije.

 

PL Obračun i knjigovodstvo plaća

Ispis MPP-1 obrasca za radnike s beneficiranim stažom

U potpunosti rješen ispis MPP-1 za radnike s beneficiranim stažom. U ispisu se koriste podaci iz RSm obrasca (zbog

točnog ispisa razdoblja) i Kadrovske evidencije (naziv radnog mjesta i šifra staža).

Formiranja virmana plaće s IBAN-om

Verzija omogućuje formiranje virmana plaće uz korištenje IBAN-a umjesto dosadašnjih žiro računa. To uključuje ručnu promjenu tipa virmana iz HUB-1 u HUB-3, te pokretanje programa za konverziju računa PLIBAN01.

Evidentiranje osnove osiguranja 18 za RSm obrazac.

U tablici vrsta radnog vremena (Parametarske tablice plaća) definira se da li je osnova osiguranja za određenu vrstu radnog vremena (puno, nepuno...) 10. ili 18. Svakom zaposleniku treba biti upisana vrsta radnog vremena. Na temelju toga punit će se i podaci u automatskom generiranju dana evidencije prisutnosti za RSm.

 

PN Obračun putnih naloga

Storniranje putnog naloga

Gumb 'Storno' u pregledu proknjiženih naloga automatski formira storno dokument s novim brojem i knjiži ga u FK (kao inače, potrebno je kliknuti na - 'Preuzimanje iz drugih modula').

Za ovaj postupak potrebna je privilegija PN_STORNO, koja je po defaultu dozvoljena.

 

TM Evidencija prisutnosti

Pregled radnih dana radnika bez prijavljene evidencije rada

Program prikazuje radnike koji za određeni radni dan (ponedjeljak - petak) nemaju prijavljenu nikakavu evidenciju. To je pomoćni program koji ne pokazuje radnike koji taj dan nisu radili, nego radnike koji nemaju prijavljenu evidenciju za taj dan bio to rad ili slobodan dan.

Rekapitulacija dnevne evidencije - dodaci

Novi izvještaj omogućuje listanje rekapitulacija sati i događaja (2.smjena, rad noću, praznik) po nizu analitičkih pojmova - smjena, kod prisutnosti, OJ, radni nalog, evidencijsko mjesto i slično.

Rekapitulacija sati dnevne evidencije

Novi izvještaj omogućuje listanje rekapitulacija sati dnevne evidencije po nizu analitičkih pojmova - smjena, kod prisutnosti, OJ, radni nalog, evidencijsko mjesto i slično.

Umjesto jednog omogućen je unos neograničenog broja privremenih rasporeda za radnika. Stari podaci o privremenim rasporedima mogu se preuzeti putem tipke Preuzmi stare rasporede.

Brisanje dnevne prisutnosti za razdoblje

Omogućeno brisanje dnevne prisutnosti za razdoblje, umjesto dan po dan kao do sada - ograničenje razdoblje mora biti u istom mjesecu.

Punjenje dnevne evidencije od datuma do datuma

U programu za punjenje dnevne evidencije omogućeno je generiranje evidencije za razdoblje od datuma do datuma.

Prisutnost se generira za sve dane ponedjeljak - petak u navedenom razdoblju.

Ukoliko je određeni dan označen kao blagdan za taj dan se umjesto definiranog koda prisutnosti generira kod prisutnosti

koji je označen kao naknada za rad blagdanom. (Vrsta prisutnosti 14 - Naknada praznik).

 

Point2000

KorisniciLive tracking and statistics