Godišnji obračun poreza za 2023. godinu

1. Godišnji obračun i porezna prijava za 2023. godinu

Godišnji obračun poreza na dohodak za 2023. obračunavat će se na oporezivu osnovicu na sljedeći način:

Godišnja oporeziva osnovica za 2023.

Stope:

  • do 47.780,28 EUR (360.000,00 kn) 20%
  • na iznos preko 47.780,28 EUR (360.000,00 kn) 30%

2. Kako funkcionira godišnji obračun poreza u Point2000

Svaki mjesec u okviru knjiženja plaće knjiže se i podaci na karticu poreza koji osim osnovice i uplaćenog poreza i prireza sadrže i informaciju o poreznim olakšicama u tom mjesecu. Te olakšice mogu i ne moraju odgovarati pravima radnika (npr. podaci o promjenama broja djece ili uzdržavanih osoba nisu na vrijeme stigli u službu za obračun plaće). Zbog toga se kod godišnjeg obračuna iz kartice uplaćenog poreza formira dokument – IP kartica koji je moguće korigirati i podatke za prethodne mjesece uskladiti sa stvarnim stanjem. Tek nakon toga pušta se godišnji obračun plaće koji objedinjuje sve podatke prethodnih obrada (iz IP kartice) sa podacima tekuće obrade, te računa konačni iznos poreza koji još treba platiti za tu godinu. Ovisno o izračunatoj svoti radniku se korigira iznos poreza ili ako je u prethodnim uplatama preplatio porez čak i vraća višak uplaćenog poreza.

Bitne napomene:

1. ako se za pojedinog radnika ne želi raditi godišnji obračun umjesto klasičnog mjesečnog može se ručno u njegovoj IP kartici u programu Korekciji IP kartica promijeniti oznaka godišnjeg obračuna iz u D u N te će se time za označenog radnika raditi samo mjesečni obračun umjesto godišnjeg

2. ako se obrada plaće jednom napravi sa parametrima obračuna kao godišnji obračun u svim sljedećim isplatama/obradama u 12. mjesecu mora se isplaćivati kao godišnji obračun.

3. općine koje su mijenjale stopu prireza u toku 2023. godine za ispravan god. obračun poreza bitno je da se u Matični podaci – Računi uplate poreza i doprinosa – definira iznos prosječne godišnje % prireza. Za općine koje su tokom 2023. ili neke od prošlih godina mijenjale postotak prireza potrebno je isti obrisati. Ispis Računa uplate poreza i prireza daje kontrolu općina sa prijavljenim prosječnim stopama prireza. Osim navedenog za primjenu prosječne stope prireza na razini poduzeća potrebno je kroz Admin (servisni program PLPRMP01) imati uključen parametar PROS_PRI.

POSTUPAK

I. VRSTE PRIMANJA

Za preciznu raspodjelu poreza preporuka je prijaviti tri vrste primanja koje su povezane preko polja Sljedeća VP kako slijedi:

1. Osnovna vrsta primanja za povrat poreza

U izborniku Plaće, Matični podaci, Vrsta primanja, prijaviti ili provjeriti vrstu primanja za povrat poreza (ako do sada nije prijavljena). U toj vrsti primanja treba definirati sljedeće parametre:

– označiti polje Iznos,
– u polje Faktor/iznos upisati 1,
– u polje Automatska VP za potpuni povrat poreza upisuje se 96 (ako se želi potpuni povrat poreza, kada tvrtka privremeno namiruje razliku između povrata poreza i iznosa koji je za tu općinu prikupljen od drugih radnika, odnosno porez na nivou općine ide u minus-takav način povrata poreza preporuka je od strane Pointa).
– u polje Vrsta totala, izabrati neto naknada,
– u polje Način obračuna, izabrati neto iznos,
– u polje Obračun poreza, izabrati porez se ne obračunava.
– u polje Razdoblje obračuna treba staviti GODINA

JOPPD oznaka oporezivog primitka: 0406 – Obveze po konačnom godišnjem obračunu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od nesamostalnog rada

2. Sljedeća vrsta primanja (druga) u Osnovnoj vrsti primanja za povrat poreza

Point kroz godišnji obračun poreza omogućuje rješavanje slučaja u kojem poduzeće privremeno namiruje razliku između povrata poreza i iznosa koji je za tu općinu prikupljen od drugih radnika, odnosno kada porez na nivou općine ide u minus. Iznos povrata poreza i prireza namirenog zaposlenicima iz vlastitih sredstava, moguće je u obradi dobiti odvojeno od dijela povrata namirenog od prikupljenog poreza za pojedinu općinu tako da se kod vrste primanja za povrat poreza prijavi i sljedeća vrsta primanja. Tada će se iznos povrata poreza pokriven prikupljenim prebijanjem poreza na nivou općine prikazati kroz osnovnu vrstu primanja, a povrat poreza koji je namiren sredstvima poduzeća kroz sljedeću vrstu primanja (vezanu na osnovnu). Sljedeća vrsta primanja po parametrima mora biti prijavljena jednako kao osnovna vrsta primanja za povrat poreza (neto naknada), s tim da automatska VP u njoj mora biti 0. Na taj način bit će moguće dio poreza i prireza koji poduzeće potražuje od države zasebno kontirati.

3. Uplata manje plaćenog poreza radnika

Od 2014. godine u godišnjem obračunu poreza moguće je prijaviti još jednu dodatnu vrstu primanja (treću) kao sljedeću vrstu primanja u dodatnoj vrsti primanja (drugoj). Ova vrsta primanja prikazivat će iznos koji je poduzeće platilo za radnika kao kredit za njegov porezni dug. Taj dug posljedica je neodstatnih sredstava zaposlenika u mjesecu obračuna za ispunjenje njegovih poreznih obveza na godišnjoj razini. Ova vrsta primanja po parametrima mora biti prijavljena jednako kao osnovna vrsta primanja za povrat poreza (neto naknada), s tim da automatska VP u njoj mora biti 0. Na taj način bit će moguće dio poreza i prireza koji poduzeće potražuje od radnika zasebno kontirati i iskazati.

II. NAPUNITI POREZNE KARTICE IP PRIJE GODIŠNJEG OBRAČUNA POREZA NA NAČIN:

U izborniku Plaće, Liste i Pregledi, Ispisi dokumenata za djelatnika, Porezne kartice IP, pokrenuti program Formiranje porezne kartice. U polje Formiraj IP za godinu potrebno je unijeti godinu za koju se vrši punjenje. U polje za isplate od mjeseca do mjeseca potrebno je unijeti razdoblje za koji se žele napuniti IP kartice (npr. za obradu plaće u 12. mjesecu unosi se razdoblje 01 – 11).

NAPOMENA: uneseno razdoblje znači da će podaci na IP za navedeno razdoblje biti obrisani i ponovno napunjeni ukoliko je označeno polje “Brisanje IP prije punjenja”.

Nakon formiranja IP kartica, za zaposlenike koji nisu imali primanja potrebno je prekontrolirati osobni odbitak na poreznoj kartici (npr. zaposlenici koji su dio godine bili na bolovanju). Ako je isti pogrešno formiran potrebno ga je kroz program Korekcija poreznih kartica iskorigirati i upisati točan podatak.

Prilikom formiranja IP kartica program će u IP karticama označiti DA NE MOŽE IZVRŠITI GODIŠNJI OBRAČUN za sve zaposlenike koji su tijekom godine mijenjali općinu stanovanja ili nisu kod istog poslodavca bili tijekom cijelog obračunskog razdoblja.

Popis zaposlenika za koje je program automatski označio da ne može izvršiti godišnji obračun moguće je dobiti pokretanjem programa koji se nalazi gdje i formiranje IP pod opcijom: Kontrolna lista porezne kartice i to ispis za indikator obrade N.

Ukoliko se iz bilo kojeg razloga za zaposlenika koji ne udovoljava kriteriju želi izvršiti godišnji obračun, to je moguće tako da se uđe u korekciju IP kartice za pojedinog zaposlenika, promjeni oznaka godišnjeg obračuna (iz N u D), te izvrši korekcija određenog podatka (olakšice i slično) i nakon toga izvrši Upis promjene.

Također, ako se za pojedinog radnika na želi raditi godišnji obračun umjesto klasičnog mjesečnog može se ručno u njegovoj IP kartici u programu Korekciji IP kartica promijeniti oznaka godišnjeg obračuna iz u D u N te će se time za označenog radnika raditi samo mjesečni obračun umjesto godišnjeg.

Svako sljedeće pokretanje programa za formiranje poreznih kartica, briše prethodno formirane IP kartice i stoga nije preporučljivo. Za zaposlenike kojima se ne može izvršiti godišnji obračun poreza, program će računati mjesečni porez.

U Parametrima obračuna plaće u polje (obračun poreza) treba odabrati opciju Godišnji obračun i nakon toga pokrenuti obradu plaće i doprinosa.

Za svaku sljedeću isplatu u 12. mjesecu nakon izvršenog godišnjeg obračuna poreza potrebno je ponovno dopuniti formirane IP kartice, unošenjem u polje Za isplate od mjeseca do mjeseca samo 12 mjesec i u polje brisanje IP ne uključiti brisanje, a u parametrima obrade i dalje treba ostaviti godišnji obračun poreza za sve eventualne isplate u 12. mjesecu 2023. godine.

III. ZAKLJUČAK

Nakon obrade plaće procedura je jednaka kao kod klasičnog mjesečnog obračuna plaće.

Nakon knjiženja plaće potrebno je za svaku sljedeću u 12. mjesecu nakon izvršenog godišnjeg obračuna poreza ponovno dopuniti formirane IP kartice, unošenjem u polje Za isplate od mjeseca do mjeseca samo 12 mjesec i u polje brisanje IP ne uključiti brisanje, a u parametrima obrade i dalje treba ostaviti godišnji obračun poreza za sve eventualne isplate u 12. mjesecu 2023. godine.

Zagreb, studeni 2023. godine