Fakturiranje

Point2000 – Fakturiranje je integralni dio informacijskog sustava kojim se vrši fakturiranje roba i usluga.

Račun se može ispostaviti u domaćoj ili bilo kojoj stranoj valuti.

Fakturirati se može temeljem neto ili bruto cijene.

Usluge za fakturiranje moguće je automatski preuzeti iz narudžbe kupca ili ponude, a moguće ih je i ručno unijeti u sam dokument računa.

Roba se fakturira tako da se jedan ili više otpremnih dokumenata preuzme iz sustava Robno – materijalno poslovanje. Moguće je naknadno mijenjanje cijena i uvjeta prodaje, ali količina mora ostati ista kao i na otpremnom dokumentu.

Ukoliko je dio vrijednosti bio plaćen Avansom, u fakturu se može preuzeti avans, čime se avans automatski iskazuje na računu. Prilikom knjiženja, avans se automatski zatvara s računom.

Fakture se mogu ispisivati na predštampanim memorandumima ili na bianco papiru sa definiranim logom i u željenom broju primjeraka. Glavu i dno računa moguće je zadati kao sliku u *.jpg ili *.gif formatu.

Svi ispostavljeni računi, automatski se prenose u knjigovodstveni sustav kao i u porezne knjige.