DNV
POINT, Point d.o.o, Gospodarska 12, 10255 Stupnik, tel: 01/6530 999, fax: 01 / 6530 990 , e-mail: point@point.hr

Plaće

Obračun i knjigovodstvo plaća jedan je od najkompleksnijih modula programskog paketa POINT 2000. Pri njegovoj se izradi pokušalo pomiriti dva naizgled suprotna cilja:

s jedne strane omogućiti brzo i jednostavno uvođenje računala u obradu plaća, a s druge strane pokriti i najsloženije zahtjeve određenih korisnika, počevši od sustava nagrađivanja pa do ispisa najrazličitijih izvještaja i pregleda, potrebnih za analizu zarada zaposlenika u određenom razdoblju. Pri tom se imalo na umu da modul Obračun i knjigovodstvo plaća koriste veoma raznorodna poduzeća i ustanove, kao što su proizvodna poduzeća, trgovačke kuće, fakulteti, bolnice, državne ustanove i slično.

Modul Obračun i knjigovodstvo plaća omogućuje praćenje podataka o plaćama po različitim atributima i to kako na nivou pojedinog zaposlenika, tako i na nivoima organizacijskih jedinica, mjesta troška, radnog naloga i objekta troška. Obračun i knjigovodstvo plaća u potpunosti je integriran u paket POINT 2000, što omogućuje automatsko knjiženje podataka plaća u modul Financijsko ili Pogonsko (Troškovno) knjigovodstvo. S druge strane, na nizu instalacija modul radi i samostalno, pružajući korisnicima pomoću lista i pregleda sve podatke potrebne bilo za analitičke procjene, bilo za kreiranje različitih periodičnih izvještaja koji se zahtijevaju od poduzeća u vezi s plaćama.

OBRAČUN I KNJIGOVODSTVO PLAĆA efikasan je, prilagodljiv i kompleksan programski modul za obradu i vođenje knjigovodstva plaća zaposlenika. Može se koristiti u svim tvrtkama bez obzira na veličinu, djelatnost ili složenost obračuna. Stalno prateći zakonske promjene i koristeći rastuće mogućnosti računalne opreme ovaj programski modul stalno se razvija, pružajući svojim korisnicima uvijek nove mogućnosti u pogledu načina obračuna, izvješćivanja kao i praćenja podataka o primanjima zaposlenika. 

Glavna svojstva Point 2000 Obračuna i knjigovodstva plaća:

- Obračun plaća moguć je za neograničen broj zaposlenika.
- Moguće je slobodno definirati do 300 različitih vrsta primanja i odbitaka.
- Za svaku vrstu primanja može se odabrati jednu od više desetaka obračunskih formula.
- Podatke o zaradama i uplaćenim porezima moguće je pratiti kroz neograničeno razdoblje.
- Zarade se mogu obračunavati i pratiti na nekoliko nivoa: poduzeće, organizacijska jedinica (do 3 nivoa) i zaposlenik.
- Troškove plaća moguće je pratiti po nizu atributa kao što su: zaposlenik, organizacijska jedinica, mjesto troška, radni nalog i objekt troška.

Liste, pregledi i periodična izvješća

- Korisnik ima mogućnost uvida u karticu primanja, poreza, doprinosa i kredita kroz dugo razdoblje. Periodično se mogu ispisivati razni obrasci s podacima o zaradama zaposlenika u proteklom razdoblju. U takve periodične obrasce ubrajaju se: karton zarada zaposlenika, obračunska lista zarada zaposlenika za proizvoljno razdoblje, obrazac M4, podaci za obrazac RAD-1, ER-1 obrazac i slično.
- U okviru evidencije uplaćenog poreza i prireza program omogućuje ispis R-S obrasca, ID obrasca, porezne kartice kao i provjeru uplaćenog poreza za određeno razdoblje.

Veze Obračuna i knjigovodstva plaća s drugim Point2000 modulima i vanjskim svijetom

- Matični podaci zaposlenika - osnovni podaci o zaposleniku zajednički su za sve programske module Point 2000 (Kadrovska evidencija, Autorski honorari, Osnovna sredstva, Financijsko poslovanje, itd.).
- Podaci obračuna plaće - knjiže se automatski u modul Financijsko poslovanje.
- Podaci o evidenciji rada - moguće je preuzeti podatke o evidenciji radnog vremena iz uređaja za registraciju radnog vremena.
- Podaci o isplatama plaće - moguće je formirati diskete za prijenos podataka za desetak najvećih hrvatskih banaka, te disketu za sa zbrojnim nalogom za prijenos.
- Troškovi plaća - knjiže se automatski u Financijsko knjigovodstvo
- Podaci o uplaćenim porezima - moguće je formirati disketu s podacima porezne kartice za poreznu upravu.
- Podaci o uplaćenim doprinosima - moguće je formirati disketu s podacima bruto plaća za zavod za Mirovinsko osiguranje.

 

Point2000

KorisniciLive tracking and statistics