Novosti

Uputa za primjenu nove stope PDV-a u sustavu Point2000

Ovaj dio upute odnosi se na primjenu u maloprodaji, robno-materijalnom poslovanju i fakturiranju.Primjena u maloprodaji je vremenski najosjetljivija budući da prodavaonicetrebaju dovršiti i zaključiti poslovanje sa starom stopom, a

Više »

Otvaranje nove godine

Knjiženja u 2022. neće biti moguća dok se u Point2000 ne otvori nova godina. Za korisnike koji još uvijek imaju otvorenu 2020. godinu, otvaranje 2022. godine neće biti moguće dok

Više »

Godišnji obračun poreza za 2021. godinu

1. Godišnji obračun i porezna prijava za 2021. godinu Godišnji obračun poreza na dohodak za 2021. obračunavat će se na oporezivu osnovicu na sljedeći način: Godišnja oporeziva osnovica za

Više »

Promjena poreza na dohodak 2021

POREZNA REFORMA I PROMJENE U OPOREZIVANJU U 2021. GODINI U 2021. godini smanjuju se stope oporezivanja porezom na dohodak koje se primjenjuju pri oporezivanju godišnjih i konačnih dohodaka te

Više »