DNV
POINT, Point d.o.o, Gospodarska 12, 10255 Stupnik, tel: 01/6530 999, fax: 01 / 6530 990 , e-mail: point@point.hr

nabava-prodaja-zalihe.jpg


Ovaj segment poslovnog informacijskog sustava Point2000, sastoji se od niza programskih modula koji omogućuju pračenje postupka nabave, prodaje, te zaliha trgovačke robe, repromaterijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda. Segment je povezan je u jednu integralnu cjelinu. Moguće je pratiti događanja od trenutka narudžbe robe ili usluge dobavljaču, pa do utroška ako se radi o materijalu, ili prodaje kupcu kad je riječ o robi. Također je važno napomenuti da je ovaj segment usko povezan sa knjigovodstvenim segmentom, te su svi podaci ovdje obrađeni, automatski završavaju u sustavu knjigovodstva. Dijelovi segmenta modularno su raspoređeni po korisničkim izbornicima tako da svaki korisnik može dobiti samo onaj dio segmenta koji obavlja, ili do kojeg mu je dozvoljen pristup.

1 Robno - materijalno poslovanje
2 Maloprodaja
3 Fakturiranje
4 Nabava
5 Prodaja

Point2000

KorisniciLive tracking and statistics